bwm

Obchodní podmínky, GDPR

Obchodní podmínky ASITA spol. s r.o.  

Platnost od 1.1.2014

(Pozn. – dále v textu jen ASITA)

GDPR

1) OPRÁVNĚNÍ  JEDNAT  ZA KUPUJÍCÍHO

 Veškeré úkony za kupujícího může při obchodním styku s ASITA vykonávat statutární orgán. Ostatní osoby zastupující kupujícího se musí prokázat zplnomocněním od statutárního orgánu kupujícího.
Zplnomocnění vydané kupujícím musí obsahovat přesné označení kupujícího (název firmy, sídlo a IČO), informace o zplnomocněné osobě (jméno, příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu) a podpisy zplnomocnitele i zplnomocněných osob. Zplnomocnění může být vydáno na jednorázový obchodní případ nebo s neomezenou časovou platností.
Kupující je povinen průběžně informovat ASITA o změně svého právního postavení či podnikatelského oprávnění a dále o změnách ve zplnomocnění osob jednajících jménem kupujícího.
Za zneužití zplnomocnění plně odpovídá kupující a zavazuje se, pokud zneužitím zplnomocnění vznikne škoda, uhradit ASITA tuto škodu v plné výši.

 2) OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Objednávka je jednostranný závazný právní úkon kupujícího adresovaný ASITA.
Pokud kupující učiní objednávku zboží, zavazuje se uvedené zboží od ASITA odebrat.
Objednávku zboží může kupující provést u ASITA :
- osobně v provozovně v Hradci Králové,
- e-mailem na adresu asita@asita.cz,
- dopisem na adresu provozovny v Hradci Králové.

 Každá objednávka zboží musí obsahovat tyto základní informace : 
- obchodní jméno kupujícího včetně IČO, případně DIČ je-li plátcem DPH,
- jméno kontaktní osoby a v případě osobního odběru v provozovně ASITA také seznam osob zmocněných k  převzetí zboží, nebude-li provádět odběr zboží osoba uvedená jako kontaktní,
- telefonické spojení na kontaktní osobu pro případ řešení nejasností v objednávce,
- požadované místo dodání (dodací adresa) pokud nebude zboží odebráno v provozovně ASITA,
- požadovaný termín dodání, pokud nebude zboží odebráno okamžitě,
- číslo objednávky a datum jejího vystavení,
- objednávka musí být opatřena podpisem kupujícího a  případně razítkem.

 Seznam objednávaného zboží musí obsahovat jeho přesnou specifikací pro každý jednotlivý druh objednávaného zboží, a to : 
- typové označení zboží dle katalogu nebo ceníku ASITA
- objednávané množství každého jednotlivého druhu zboží
- jednotkovou cenu zboží dle ceníku ASITA, případně celkovou cenu zboží za celou objednávku.

Pokud má kupující jednorázově sjednány speciální ceny na objednávanou dodávku, je povinen na objednávce zřetelně uvést, který pracovník společnosti ASITA mu tuto slevu poskytl. Nebudou-li tyto údaje v objednávce uvedeny, bude zboží fakturováno v běžných cenách dle ceníku ASITA.

Objednávku potvrzuje obchodní oddělení ASITA pouze na vyžádání kupujícího.
Není-li na objednávce uvedeno pozdější datum dodání, má se za to, že má být zboží dodáno okamžitě, pokud je právě na skladě.
Kupující je informován především o situaci, kdy není možné okamžitě zajistit kompletní vykrytí objednávky z důvodu chybějícího zboží co do počtu nebo sortimentu.
V případě, že zboží nebylo skladem v den objednávky, je kupující telefonicky, příp. emailem  informován ihned, jakmile je kompletní dodávka zboží připravena k odběru či odeslání.
Objednané zboží, které je skladem, může být na požádání rezervováno pro kupujícího maximálně po dobu 10 pracovních dnů ode dne objednání. Pokud nebude do uplynutí této lhůty zboží  odebráno, bude uvolněno k dalšímu prodeji.
O stavu vykrytí objednávky se může odběratel informovat telefonicky, příp. emailem na obchodním oddělení.

 3) MÍSTO  A  TERMÍN  DODÁNÍ

 Místem dodání zboží se rozumí místo uvedené v objednávce, kde kupující převezme dodané zboží z rukou ASITA nebo z rukou přepravce. Není-li v objednávce místo dodání uvedeno, rozumí se tím, že bude zboží odebráno osobně v provozovně ASITA.

Termínem dodání se rozumí den, kdy zmocněná osoba kupujícího osobně převezme zboží na provozovně ASITA, nebo den, kdy ASITA předá zboží přepravci.
ASITA splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu předáním zboží zmocněné osobě kupujícího uvedené v objednávce nebo předáním zboží přepravci.

Kupující nemá žádný nárok na plnění a případné sankce (smluvní pokuty) vůči ASITA z důvodu zpoždění dodávky a za škody vzniklé kupujícímu z důvodu zpoždění termínu dodání zboží zaviněné ze strany přepravce.
Kupující je vždy povinen ve lhůtě pět pracovních dnů ode dne převzetí zboží od prodávajícího nebo od přepravce zboží prohlédnout a uplatnit u ASITA všechny vady dodávky co do počtu a sortimentu zboží a zjevné vady, které může při vynaložení odborné péče při prohlídce zjistit, jinak se dodávka považuje za úplnou a bez závad.

Převzetím zboží se kupující zavazuje odebrané zboží řádně a včas zaplatit v době splatnosti uvedené na faktuře za dodané zboží.

V každé zásilce zboží je přibalen originál dodacího listu a originál faktury, pokud kupující výslovně nepožádal o dodání faktury na jinou, než dodací adresu zboží.
Kupující, požaduje-li dodávku zboží přepravcem, hradí současně s cenou zboží také náklady na přepravu zboží.
Společnost ASITA zboží doručuje jako Obchodní balík přepravcem Česká pošta s.p. (smluvní vztah), který zajišťuje smluvně doručení do druhého pracovního dne od převzetí zboží k přepravě.

Kupující je povinen při přebírání zásilky od přepravce ihned překontrolovat neporušenost obalu. V případě zjevného poškození sepíše s přepravcem reklamační protokol a zásilku odmítne nebo převezme na vlastní nebezpečí. U přepravce zpravidla není možné provést reklamaci dodávky dodatečně.

 4) VLASTNICKÉ  PRÁVO  KE  ZBOŽÍ

 Vlastnické právo ke zboží přechází z ASITA na kupujícího teprve okamžikem úplného zaplacení celé kupní ceny dodaného zboží.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od ASITA nebo od přepravce.

 5) CENA ZBOŽÍ

 Ceny veškerého nabízeného sortimentu zboží a služeb jsou smluvní a jsou uveřejňovány v příslušném ceníku  společnosti ASITA. Ceník je vystaven 2x ročně pro období od 1.1 až do 30.6. (1.pololetí roku) a od 1.7. až do 31.12. (2.pololetí roku).  Ceník je zasílán emailem na požádání, stálým odběratelům je zasílán nový ceník vždy min. 14 dní před platností v následném období.

ASITA může kupujícímu poskytnout jednorázovou speciální slevu formou cenové nabídky na konkrétní dodávku zboží. Cenová nabídka je vždy časově omezena na 10 kalendářních dnů, pokud není v nabídce výslovně uvedeno jinak.

Kupující stvrzuje svůj souhlas s prodejní cenou svým podpisem, popřípadě podpisem svého zmocněnce na faktuře (1.kopie), příp. dodacím listu při osobním odběru zboží. Za souhlas s prodejní cenou dodaného zboží se rovněž považuje, pokud kupující do pěti pracovních dnů ode dne převzetí dodávky zboží od přepravce písemně neuplatní reklamaci prodejní ceny.
Reklamace prodejní ceny probíhá dohodou. Prokáže-li se, že měl kupující nárok na odebrané zboží za jinou cenu, než byla uvedena na faktuře, za vyřešení reklamace dohodou se považuje vystavení opravného daňového dokladu – faktury nebo dobropisu.

 6) PLATBA  ZA  ZBOŽÍ

 Úhradu odebraného zboží provádí kupující na základě faktury, kterou ASITA vystaví jednotlivě pro každý obchodní případ, pokud nebude například „Rámcovou kupní smlouvou“ dohodnuto jinak.
Dnem úhrady se rozumí den připsání částky na účet ASITA nebo den složení hotovosti na pokladně v provozovně společnosti ASITA.
Není-li předem písemně dohodnut jiný termín splatnosti, je kupující povinen uhradit odebrané zboží nejpozději v den splatnosti, který je uveden na faktuře ASITA.

 Kupující může využít následující způsoby platby za zboží :
- Platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v provozovně ASITA.
- Platba za zboží prostřednictvím přepravce při dodávce na dobírku.
- Platba před dodávkou zboží na základě zálohové faktury.
- Platba po dodávce zboží
- formou nákupu na fakturu s pozdější splatností, standardní způsob.

Faktura je vystavena v okamžiku odběru zboží a kupující je povinen na základě této faktury uhradit zboží bankovním převodem na účet ASITA ve stanovené lhůtě splatnosti.

 Standardní doba splatnosti faktur je 14 dní. Společnost ASITA může sjednat individuální dobu splatnosti, maximálně však 30 dnů.

V případě platební nekázně kupujícího si ASITA vyhrazuje právo zkrátit dobu splatnosti, případně zcela odejmout a vyžadovat platbu v hotovosti, na dobírku, příp. zálohovou fakturou.

7) SMLUVNÍ  POKUTY

 Kupující, který je v prodlení s platbou kupní ceny za zboží nebo její části, je povinen též uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% (jedna desetina procenta) z dlužné částky za každý den prodlení v prvních 30-ti dnech a po uplynutí této doby 0.2% (dvě desetiny procenta) z neuhrazené části kupní ceny za každý další den prodlení.
Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno právo společnosti ASITA domáhat se soudní cestou po kupujícím náhrady škody.

 Pokud kupující v přiměřené době neuhradí faktury po datu splatnosti, je společnost ASITA oprávněna postoupit svou pohledávku vůči kupujícímu třetí osobě bez souhlasu kupujícího.

8) VRÁCENÍ  ZAKOUPENÉHO  ZBOŽÍ

 V případě, že kupující hodlá vrátit odebrané zboží a přitom se nejedná o reklamaci vady,  může být zboží přijato zpět pouze tehdy, pokud kupující :
 - dopraví zboží do provozovny společnosti ASITA,
 - předloží doklad o nákupu zboží u společnosti ASITA nebo jeho kopii,
 - předá zboží kompletní, včetně obalů a technické dokumentace,
 - předá zboží čisté, bez poškození.

Zboží bude přijato zpět za předpokladu, že kupující souhlasí se sníženou cenou zpětného odkupu, která bude stanovena dohodou, 70% po 90 dnech, 80% po 60 dnech a  90% původní ceny po 30 dnech od dodání zboží. Na vrácené zboží bude vystaven DOBROPIS.

 9) ZÁRUKA  NA  ZBOŽÍ

 Na zboží zakoupené u společnosti ASITA  je poskytována záruka na jakost po dobu stanovenou platnými zákony, tj. na většinu zboží 24 měsíců. K vadám, které budou uplatněny až po uplynutí záruční doby, se nepřihlíží a kupující v tom případě nemůže vůči ASITA uplatňovat práva z odpovědnosti za tyto vady.
Záruční doba počíná dnem expedice zboží nebo dnem uvedeným v záručním listu, příp. předávacím protokolu.
Po dobu záruky má kupující právo na bezplatné odstranění vady zboží, není však oprávněn z důvodu zjištění vady zboží odstoupit od kupní smlouvy.

Pokud se prokáže záruční reklamace jako oprávněná, zajistí společnost ASITA bezplatnou opravu vady zboží nebo může nabídnout kupujícímu výměnu zboží za jiné, případně nabídnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující však nemá právo si možnost vydání náhradního zboží nárokovat. V případě výměny zboží za jiné se záruční lhůta neprodlužuje.

Záruka poskytovaná společností ASITA na dodávané zboží se nevztahuje na :
 - opotřebení přiměřené době a způsobu používání zboží,
 - mechanické, tepelné, chemické nebo elektrické poškození zboží,
 - úmyslné poškození kupujícím, třetí osobou nebo přepravcem,
 - technicky nesprávnou činnost způsobenou nikoliv vadou, ale chybnou instalací případně nevhodným nastavením jeho pracovních parametrů, chyba zapojení, nedodržení podmínek návodu na montáž a provoz.

 Záruka se dále nevztahuje na vady, poškození nebo úplné zničení zboží způsobené:
 - provozováním mimo stanovené napájecí napětí nebo závadou v externím připojeném zařízení,
 - přímým zásahem blesku nebo úderem blesku v blízkém okolí (přepětí a vzdálená indukce),
 - živelnou pohromou (požár, zaplavení a podobně),
 - nevhodným skladováním, přepravováním nebo neodbornou manipulací,
 - instalací v rozporu s technickou dokumentací nebo nedodržením uživatelského návodu,
 - použitím pro nevhodné účely a pracovní podmínky, ke kterým není technicky předurčeno,
 - umístěním v nevhodném provozní prostředí (mokro, horko, vibrace, prašnost, indukční pole a pod.).

Odpovědnost ASITA za vady zboží nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi po přechodu nebezpečí škody na kupujícího nebo na přepravce a tudíž je nezpůsobila ASITA.
Společnost ASITA rovněž neodpovídá za přímé, nepřímé nebo následné škody, které kupujícímu vzniknou v souvislosti s nákupem, instalací, provozem nebo poruchou zakoupeného zboží - náklady na montáž, demontáž, opravu, ztrátu očekávaného zisku, ztrátu času, dopravu a další odvozené škody.

10) TECHNICKÉ A EKOLOGICKÉ PARAMETRY VÝROBKŮ

Naše produkty a technologické procesy jsou v souladu s moderními přístupy k životnímu prostředí a odpovídají příslušným normám.
Veškeré výrobky vyrobené v ASITA odpovídají zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a nařízení vlády č. 171 a 173/97 Sb. a vydáváme tímto prohlášení o shodě podle ČSN 35 9002, ČSN 34 6511, ČSN 35 9003, ČSN 05 5624, ČSN 03 8156, ČSN IEC 326-3, PDN 39-683-01 o technických požadavcích na výrobky a ČSN EN 50131 – 4 pro zabezpečovací poplachové systémy.
Elektronické díly a sestavy vyráběné firmou ASITA spol. s r.o. jsou výrobky splňující parametry normy, které vyhovují směrnicím Evropského parlamentu a Rady Evropy týkající se likvidace elektrického a elektronického odpadu (WEEE) a restrikcím v používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).
Potvrzujeme, že naše výrobky vyhovují Směrnici o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních dle nařízení RoHS 2002/95/ES.
Výše uvedené platí pro všechny případy, u kterých nebyla povolena výjimka.

 ***

Rychlý kontakt
Telefon: 495 270 128  
777 912 244
E-mail: asita@asita.cz